http://www.youtube.com/watch?v=B6nLsv8Fh1U
李白《白云歌送刘十六归山》

楚山秦山皆白云,白云处处长随君。
长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水。
湘水上,女萝衣,白云堪卧君早归。
http://www.youtube.com/watch?v=d9hHacy-D4s